תקנון האתר

א. כללי

1. אתר סנפיר (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות
וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרי צריכה שונים (ציוד צלילה, אופניים, סכינים וכדומה) (להלן: “השירותים”). האתר הינו בבעלות חברת
סנפיר מוניטין צלילה (2000) בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “סנפיר”).

2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר
ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

ב. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

2. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל
כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

3. הזמנתו או הצעתו (להלן: “הצעה”) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי של החברה.

(3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

(4) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

ג. מדיניות

1. כל המחירים באתר הינם כוללים מע”מ כדין.

2. הזמנות באתר יתקבלו בקניה של מעל 100 ₪ בלבד.

3. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4. האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא התראה מוקדמת.

5. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים המוצגים באתר והתברר כי הדגם המבוקש השתנה ו/או כי מי מהמוצרים אזל ו/או לא ניתן להשיגו אצל היבואן
ו/או לא ניתן להשתמש בו, תיידע החברה את הרוכש שהמוצר שהוזמן על ידו אזל באמצעות הודעה מתאימה בדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון.

6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם, אם
לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב, זאת, ללא פיצוי הרוכש ו/או תמורה כלשהי.

7. המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 21 ימי עסקים (אלא אם צוין אחרת) מרגע אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

8. המשלוחים יבוצעו ע”י חברת שליחויות או חברת הדואר.

ד. פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

1. ב עת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן: “הפרטים”).
בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.

2. כמו כן, בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי
הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

3. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או
לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה
לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

4. מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

5. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ( SSL ), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד
הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת
להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

6. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא
יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

7. החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר
פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

ה. תשלום בגין השירותים

1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

2. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה.

3. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

4. מדיניות ההובלה והאספקה תקבע על ידי החברה ולפי שיקול דעתה.

5. בעת תאום האספקה רשאית החברה לדרוש את נוכחות הלקוח ו/או הצגת תעודת זהות ו/או חתימה על גבי שובר כרטיס האשראי.

6. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה”, סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.

7. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצע באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד.

8. מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה
מפורטים בפרק הדן ב”משלוחים ואזורי חלוקה”.

9. האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

ו. משלוחים ואזורי חלוקה

1. זמן אספקה משוער עד 14 ימי עבודה וזאת בתנאי והמוצר זמין במלאי .

2. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי סנפיר ועל פי שיקול דעתה. לסנפיר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים,
ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי סנפיר.

3. המשלוחים יבוצעו ע”י חברת שליחויות או באמצעות חברת הדואר (דואר רשום) לפי שיקול דעתה הבלעדי של סנפיר.

4. אזורי החלוקה יהיו בהתאם למדיניות חברת השליחויות, אשר איתה תבחר סנפיר לשלוח את המוצר, ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

5. בעת תיאום האספקה, סנפיר רשאית לבקש את נוכחות הרוכש במקום במועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי
כתנאי למסירת המוצר.

6. הרוכש מוצר מן המוצרים הנמכרים באתר רשאי לקבל לרשותו את המוצר אשר רכש באופן עצמאי וזאת רק לאחר תאום טלפוני בלבד.
הובלה עצמית של המוצר הנרכש כאמור תפטור את הרוכש מתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

7. סנפיר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים והשירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת,
הטלפוניה ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות וכדומה . בנסיבות בהן אספקת המוצר או הענקת השירות איננה אפשרית,
רשאית סנפיר אף לבטל את הרכישה, ולהשיב לרוכש את כספו, ככל ששולם, בגין אותה רכישה.

8. יודגש, כי סנפיר אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים.
לרוכשים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת
המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור .

9. סנפיר עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר או השירות המוצג על-ידה יסופק במועדו. עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה,
יתברר כי המוצר חסר מן המלאי או כי השירות איננו זמין . במצב כזה, סנפיר תציע לרוכש מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הרכישה,
בפנייה ישירה לרוכש באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הרוכש מעוניין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו.
במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הרוכש, ככל ששולם, יוחזר לו . בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי כאמור,
לא תהא לסנפיר כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי סנפיר בגין ההצעה או ביטולה,
ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף שיגרם לרוכש.

ז. ביטול פעולות על ידי הרוכש

1. כ ל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך 24 שעות ממועד שליחת הצעתו לחברה באמצעות
דואר אלקטרוני amit@snapir.com או uri@snapir.com.

2. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.

3. ביטול רכישה של מוצר אשר סופק לרוכש, יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל,
ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש .

ח. הגבלת אחריות

1. החברה מתחייבת כי מוצריה, יהיו מאיכות טובה, במידה ומי מהמוצרים אינו תקין (להלן: “המוצר הפגום”), זכאי הרוכש לפנות אל החברה
(באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני) ולהודיע על כך.

2. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה
בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. האחריות לכל המוצרים תהיה בהתאם למדיניות היצרן ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים,
טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים,
על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

4. פרטים נוספים לגבי המוצרים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של היצרנים.

5. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

6. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

7. בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות
שהוזמנו ע”י הרוכש וכי הלקוח יהיה מנוע מלתבוע כל נזק עקיף ו/או ישיר העולה על סכום הרכישה ששולם בפועל על ידו.

8. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי ממקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים
או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או
משתמש באתר.

9. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהוא וצד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה.

10. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכש ו/או רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב ומבלי למסור על כך הודעה מראש.

ט. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

1. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי ממקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו
ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או
מי ממקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

י. בעלות ושמירה על זכויות

1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול,
אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

2. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש
באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

3. החברה מתירה למשתמש “להוריד” ( download ) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר,
אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

4. המשתמש מתחייב שלא להעלות ( upload ) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או
חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה
ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

5. האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע
בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

6. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

7. החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

8. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

יא. שירות לקוחות

1. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני,
בכתובת amit@snapir.com או בטלפון 054-4540504 בימים ובשעות פעילות החברה המפורסמות באתר.

2. סנפיר עושה כל מאמץ לספק שירות איכותי ותשמח לקבל כל פניה וכל הצעה בדואר אלקטרוני amit@snapir.com או באמצעות הדואר בכתובת הבאה:
סנפיר מוניטין צלילה (2000) בע”מ, ת”ד 5167, הרצליה 46151 .

בברכה, הנהלת החברה