X-Tek Back plate Storage Pack

 450.00

X-Tek Back plate Storage Pack הוא כיס אחסון הנצמד לגב המאזן. כולל סט ברגים להברגה ללוח הגב.